Voor
bewindvoerders.

Uw rechthebbende is erfgenaam in een nalatenschap of is overleden. Wat te doen?

Als bewindvoerder kunt u te maken krijgen met een nalatenschap. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt (de rechthebbende) is overleden. Als bewindvoerder moet u dan op zoek gaan naar de erfgenamen om rekening en verantwoording af te kunnen leggen en de goederen over te dragen. Ook kan het zijn dat uw cliënt erfgenaam is in een nalatenschap en dat u als bewindvoerder de nalatenschap moet afwikkelen. Niet alleen is dat een tijdrovende en lastige klus, het brengt ook, indien u onvoldoende kennis van het erfrecht heeft, (financiële) risico’s met zich mee.  In beide gevallen kan Uw Vereffenaar u echter helpen.

Als uw cliënt is overleden

Bij het overlijden van de cliënt eindigt het bewind en daarmee eindigen ook de taken van de bewindvoerder. De wet bepaalt echter wel dat een gewezen bewindvoerder verplicht blijft om al datgene te doen, wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard. In zekere zin heeft de bewindvoerder dus ook na het eindigen van het bewind een zorgplicht en dat brengt u dan ook in een spagaat. U mag niets meer maar moet wel zorgen.

De expertgroep CBM neemt in de aanbevelingen het standpunt in dat de gewezen bewindvoerder in de eindrekening en verantwoording dient aan te geven wie de erfgenamen zijn en een verklaring van erfrecht aan de rechtbank moet overhandigen. Hier begint echter het probleem voor u. Indien de erfgenamen of familieleden voor u onbekend zijn of niet willen meewerken aan de aanlevering van de verklaring van erfrecht, wat doet u dan?  Dit brengt het volgende struikelblok voor u.

Als gevolg van het overlijden van rechthebbende bent u niet meer bevoegd te beschikken over de gelden van uw overleden cliënt. U kunt de factuur van de notaris voor het laten opstellen van een verklaring van erfrecht dan ook niet betalen uit het vermogen van de overleden cliënt. Doet u het in voorkomend geval wel, dan loopt u tegen het probleem op dat de bank de rekening mogelijk al heeft geblokkeerd en moet u de kosten mogelijk betalen van uw bedrijfsrekening.

Wat te doen?

Een nalatenschap dient volgens de wet (boek 4 van het Burgerlijk Wetboek) volgens de regels van het erfrecht afgewikkeld te worden. Indien er geen erven te vinden zijn, is er sprake van een onbeheerde nalatenschap. Zijn de erfgenamen wel bekend maar distantiëren zij zich van de nalatenschap, dan laten zij bewust de nalatenschap onbeheerd. Belanghebbenden of schuldeisers kunnen dan de rechtbank verzoeken een vereffenaar te benoemen.

Uw Vereffenaar is van mening dat een gewezen bewindvoerder een belanghebbende is die kan worden ontvangen in een verzoek tot benoeming van een vereffenaar voor de nalatenschap van de overleden cliënt. Als u als gewezen bewindvoerder Uw Vereffenaar bij de rechtbank voordraagt om tot vereffenaar benoemd te worden, dan kunt u vervolgens rekening en verantwoording afleggen aan Uw Vereffenaar en de goederen van uw overleden cliënt overdragen. Daarna kunt u overgaan tot sluiting van uw dossier. Uw Vereffenaar zorgt dan vervolgens voor een correcte afwikkeling van de nalatenschap.

Uw Vereffenaar meent op grond van de wet dat de kosten (in verband met het onderzoek naar de vererving van de nalatenschap van uw overleden cliënt en voeren van een procedure tot benoeming van een vereffenaar) ten laste van de nalatenschap van uw cliënt dienen te komen. Als u voor de nalatenschap van uw overleden cliënt een vereffenaar wilt laten benoemen, neem dan contact met ons op.

Benieuwd naar onze tarieven?

Hoe kunnen wij u helpen?

  • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek
Maak een afspraak
→ 0184 208 181

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw Vereffenaar is expert in wettelijke vereffeningen, vereffeningen op verzoek en complexe vereffeningen.

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

  • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

  • Onafhankelijk met een jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek