Uw vereffenaar - hero-06

Privacy Policy.

Uw Vereffenaar B.V. is een onderneming die professionals juridische bijstand verleend aan cliënten en relaties. Wij vinden onze geheimhoudingsplicht én uw privacy belangrijk. Daarom hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

In dit Privacy Beleid beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen getroffen zijn om deze zo optimaal mogelijk te beschermen.

Dit Privacy beleid is bedoeld voor alle personen van wie Uw Vereffenaar B.V. persoonsgegevens verwerkt. Dat kunnen zijn cliënten, relaties en prospects van Uw Vereffenaar B.V., personen die zich ingeschreven hebben voor onze blogs, nieuwsbrieven of mailings en personen die bij Uw Vereffenaar B.V. solliciteren.

In dit Privacy Beleid wordt beschreven:
wat zijn persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij die;

 1. voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens;
 2. hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens;
 3. delen wij uw persoonsgegevens en, zo ja, met wie;
 4. hoe beschermen wij uw persoonsgegevens;
 5. wat uw zijn rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens;

Verder wordt aandacht besteed aan:

 1. aanpassingen in het Privacy beleid;
 2. cookies en google analytics op onze website;
 3. de mogelijkheid een klacht in te dienen;
 4. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder de noemer persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken, onder andere, de volgende gegevens van betrokkenen:

 1. voor- en achternaam, titel (basisgegevens);
 2. e-mailadres, postadres en telefoonnummer (contactgegevens);
 3. persoonsgegevens die cliënten en relaties ons verschaffen in het kader van
 4. netwerkbijeenkomsten, ontbijtsessies, seminars of andere bijeenkomsten. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op toegankelijkheid en dieetwensen;
  persoonsgegevens ten behoeve van een sollicitatie;
 5. overige op betrokkenen betrekking hebbende persoonsgegevens die onze cliënten en relaties ons verschaffen of die wij verkrijgen in het kader van de activiteiten van Uw Vereffenaar B.V. op basis van de doeleinden en de grondslagen zoals hierna vermeld.
 6. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat onze cliënten en relaties deze aan ons hebben verschaft. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens opvragen uit andere – openbare – bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster. Tenslotte kan het zo zijn dat een andere dienstverlener persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Doeleinden en grondslagen?

Op basis van de AVG kunnen wij de persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. het verstrekken van juridisch advies of dienstverlening;
 2. het voldoen aan een juridische en/of wettelijke verplichting;
 3. acquisitie, marketing en/of business development activiteiten communicatie in zijn algemeenheid mits voor u van belang;
 4. een sollicitatieprocedure.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gelegen in;

 1. de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze cliënten en relaties zijn aangegaan;
  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. uw toestemming; of een gerechtvaardigd belang.

Delen wij uw persoonsgegevens en, zo ja, met wie?

Wij mogen de door ons verwerkte  persoonsgegevens in een aantal, vastomlijnde gevallen delen met anderen. Dat mag, onder andere:

 1. om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals aan toezichthouders of andere instanties;
  wanneer dit relevant is voor onze (juridische) dienstverlening, zoals aan wederpartijen, gerechten, overheidsinstanties;
 2. bij verwerking door leveranciers van uw persoonsgegevens, zoals ICT leveranciers, marketingbureaus, assessment of recruiting bureaus of andere leveranciers aan wie wij diensten uitbesteden.
 3. Wij delen deze informatie alleen op de in dit Privacy Beleid genoemde grondslagen en voor de hierin benoemde doeleinden.

Daar waar derden uw persoonsgegevens verwerken zijn deze zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking daarvan. Uw Vereffenaar B.V. sluit met deze leveranciers een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen gesteld in de AVG.

Bewaartermijnen

De door Uw Vereffenaar B.V. verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en andere relevante wettelijke verplichtingen.

Wanneer u Uw Vereffenaar B.V. bericht dat u geen digitale berichten of uitnodigingen meer wil ontvangen, stoppen wij met het versturen van berichten of mailings.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer blijkt dat:

 1. uw e-mailadres niet meer in gebruik is;
 2. uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, ingetrokken wordt en deze de grondslag vormt voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 3. het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te
 4. vervallen. Dit is sowieso het geval wanneer wij een periode van 5 jaar geen contact met u hebben gehad.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Uw Vereffenaar B.V. streeft er naar uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te beschermen tegen verlies, datalekken of welke vorm van onrechtmatige verwerking dan ook. Daartoe zijn door ons up to date technische en organisatorische maatregelen getroffen, die steeds bijgewerkt worden. Wij werken voor de opslag en verdere verwerking van de persoonsgegevens samen met betrouwbare ICT-partners met wie wij over bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens goede afspraken hebben gemaakt.

Uw rechten

Indien verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming kunt u uw toestemming altijd intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door te mailen naar info@uwvereffenaar.nl.

U kunt Uw Vereffenaar B.V. te allen tijde verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze te verbeteren en/of aan te vullen, af te schermen of te beperken. Verder kunt u ons altijd verzoeken om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, digitale vorm die overdracht van persoonsgegevens mogelijk maakt. Uw verzoek om verbetering van of inzage in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens kunt u sturen naar infro@uwvereffenaar.nl.

Aanpassingen

Dit Privacy Beleid kan aangepast of bijgewerkt worden. De meest up to date versie van het Privacy Beleid staat altijd op onze website. Wij adviseren u deze te raadplegen, in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Cookies en Google Analytics

Onze website biedt op verschillende plaatsen mogelijkheden tot interactie. U kunt bijvoorbeeld formulieren invullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Via onze website worden functionele en analytische cookies geplaatst. De functionele cookies zijn nodig om het navigeren over de website mogelijk te maken. Deze zijn alleen geldig gedurende uw browser sessie.

Met de analytische cookies wordt geregistreerd hoe bezoekers onze website gebruiken (bezochte pagina’s, technische details en IP-adres. Deze informatie stelt ons in staat te onderzoeken waar de websitebezoekers naar op zoek zijn. Met de opgedane kennis kunnen wij de website verder optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor onder andere de dienst Google Analytics.

Deze cookies zijn niet tot individuen te herleiden en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Bezoekers van de website blijven anoniem. Uw Vereffenaar B.V. gaat vertrouwelijk om met de (anonieme) gegevens die verzameld worden via de cookies.

U kunt cookies weigeren, uitzetten of verwijderen via uw browser.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze aan ons melden via het e-mailadres info@uwvereffenaar.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u een link naar het klachtenformulier.

Uw vereffenaar - Waarom vereffenen?

Als uw cliënt is overleden

Bij het overlijden van de cliënt eindigt het bewind en daarmee eindigen ook de taken van de bewindvoerder. De wet bepaalt echter wel dat een gewezen bewindvoerder verplicht blijft om al datgene te doen, wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard. In zekere zin heeft de bewindvoerder dus ook na het eindigen van het bewind een zorgplicht en dat brengt u dan ook in een spagaat. U mag niets meer maar moet wel zorgen.

De expertgroep CBM neemt in de aanbevelingen het standpunt in dat de gewezen bewindvoerder in de eindrekening en verantwoording dient aan te geven wie de erfgenamen zijn en een verklaring van erfrecht aan de rechtbank moet overhandigen. Hier begint echter het probleem voor u. Indien de erfgenamen of familieleden voor u onbekend zijn of niet willen meewerken aan de aanlevering van de verklaring van erfrecht, wat doet u dan?  Dit brengt het volgende struikelblok voor u.

Als gevolg van het overlijden van rechthebbende bent u niet meer bevoegd te beschikken over de gelden van uw overleden cliënt. U kunt de factuur van de notaris voor het laten opstellen van een verklaring van erfrecht dan ook niet betalen uit het vermogen van de overleden cliënt. Doet u het in voorkomend geval wel, dan loopt u tegen het probleem op dat de bank de rekening mogelijk al heeft geblokkeerd en moet u de kosten mogelijk betalen van uw bedrijfsrekening.

Wat te doen?

Een nalatenschap dient volgens de wet (boek 4 van het Burgerlijk Wetboek) volgens de regels van het erfrecht afgewikkeld te worden. Indien er geen erven te vinden zijn, is er sprake van een onbeheerde nalatenschap. Zijn de erfgenamen wel bekend maar distantiëren zij zich van de nalatenschap, dan laten zij bewust de nalatenschap onbeheerd. Belanghebbenden of schuldeisers kunnen dan de rechtbank verzoeken een vereffenaar te benoemen.

Uw Vereffenaar is van mening dat een gewezen bewindvoerder een belanghebbende is die kan worden ontvangen in een verzoek tot benoeming van een vereffenaar voor de nalatenschap van de overleden cliënt. Als u als gewezen bewindvoerder Uw Vereffenaar bij de rechtbank voordraagt om tot vereffenaar benoemd te worden, dan kunt u vervolgens rekening en verantwoording afleggen aan Uw Vereffenaar en de goederen van uw overleden cliënt overdragen. Daarna kunt u overgaan tot sluiting van uw dossier. Uw Vereffenaar zorgt dan vervolgens voor een correcte afwikkeling van de nalatenschap.

Uw Vereffenaar meent op grond van de wet dat de kosten (in verband met het onderzoek naar de vererving van de nalatenschap van uw overleden cliënt en voeren van een procedure tot benoeming van een vereffenaar) ten laste van de nalatenschap van uw cliënt dienen te komen. Als u voor de nalatenschap van uw overleden cliënt een vereffenaar wilt laten benoemen, neem dan contact met ons op.

Benieuwd naar onze tarieven?

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek
Maak een afspraak
→ 0184 208 181

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw Vereffenaar is expert in wettelijke vereffeningen, vereffeningen op verzoek en complexe vereffeningen.

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

 • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

 • Onafhankelijk met een jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek